Naši zaměstnanci jsou držitelé Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, deratizace a dezinsekce.

Držitelé tohoto osvědčení jsou plně kvalifikováni a tím plně splňují zákonnou povinnost podle §58 – odstavce 1 Zákona 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jsou oprávněni provádět speciální ochrannou dezinfekci (dezinsekci a deratizaci).